Om oss

RFSL

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 38 avdelningar spridda över Sverige.

På avdelningsnivå är RFSL en social mötesplats, där medlemmar kan delta i olika aktiviteter, såsom föreläsningar, cafékvällar, pridefiranden och workshops.

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet.

En förbundsstyrelse väljs vid RFSL:s  kongress och har i uppdrag att verkställa den verksamhetsplan som kongressen fastställer.
Verksamhetsplan för Helsingborg 2014 (pdf 89,22 kb, nytt fönster)

RFSL Helsingborg

RFSL Helsingborg är en förening som är nystartad sedan februari 2013. Det finns en lång historia där avdelningen har funnits vid tidigare tillfällen men har lags ned på grund av utomstående motkrafter samt bristande engagemang.

Detta är något som kommer prägla det första verksamhetsåret för denna nystarta förening och kommer med stor sannolikhet sätta avtryck även i den närmaste framtiden. Styrelsen är av åsikt att en långsam start med väl utarbetade visioner är den bästa vägen för att skapa en väl fungerande verksamhet som kommer vara full av energi, vilja och aktiviteter.

Fokus kommer inledningsvis läggas på att värva medlemmar och skapa en första mötesplats, fördelaktigt som en caféverksamhet. Samtidigt kommer senare aktiviteter formuleras och planeras för att successivt kunna implementeras i verksamheten för att säkerställa att styrelsen och de existerande medlemmarna inte förlorar engagemanget därför att arbetsbördan skulle bli orimligt hög samt att engagemanget bibehålls genom att kontinuerlig förbättring ses.

Engagemang i verksamheten bygger på att alla är delaktiga, alla kan engagera sig och att det pågår en kontinuerlig dialog mellan styrelsen och avdelningens medlemmar. Detta kommer säkerställas genom att medlemmarna hålls informerade om styrelsens arbete genom lämpliga informationsvägar, att medlemmarnas intresse för att delta och hjälpa till inventeras och tas tillvara samt att alla får komma till tals och göra sig hörda på en jämlik och rättvis basis. RFSL arbetar aktivt mot diskriminering och jämställd såväl extern som internt.